top of page
Richard Gensler.jpg

March 2012 - Richard Gensler

Matthew Fogarty.jpg

November 2012 - Matthew Fogarty

Ryan Bunda.jpg

March 2013 - Ryan Bunda

Robert Calvin Wiley.jpg

March 2014 - Robert Calvin Wiley

Lauren hart.jpg

July 2014 - Lauren Hart

Andrew Millard 1.jpg

July 2015 - Andrew Millard

James Tohwey.jpg

July 2016 - James Towhey

Chad Pritchett.jpg

July 2016 - Chad Pritchett

David Kirchenbauer 1.jpg

June 2017 - David Kirchenbauer

Evan Meoli.jpg

June 2018 - Evan Meoli

Brett Beaumont.jpg

Dec 2018 - Brett Beaumont

Kyle Lowery.jpg

June 2019 - Kyle Lowery

Derek Weiss.jpg

Dec 2019 - Derek Weiss 

jacker.jpg

Oct 2020 - Jennifer Jacker

orenda.jpeg

June 2021 - Orenda Geller

matt johnson.jpeg

Dec 2021 - Matthew Johnson

IMG_1304.heic

June 2022 - Nicholas Clark

noah.jpeg

Dec 2022 - Noah Clemens

Jacob.jpeg

June 2023 - Jacob Hennessey

Richard.jpeg

Dec 2023 - Richard Henning III

bottom of page